Installation view: Shiota Chiharu: The Soul Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019 Photo: Kioku Keizo Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

Installation view: Shiota Chiharu: The Soul Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019 Photo: Kioku Keizo Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

Installation view: Shiota Chiharu: The Soul Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019
Photo: Kioku Keizo
Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo